Voorwaarden – Rimpelzorg Klinieken
skip to Main Content
KIES JE CLINIC DEAL EN MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK! | +31 856 66 62 29 of stuur een whatsapp bericht

Algemene voorwaarden van Botuline Rimpelzorg Klinieken

De algemene voorwaarden worden altijd voorafgaand aan de behandeling en het tekenen van de behandelovereenkomst aan de cliënt verstrekt.

Al dan niet vrijgevestigde medici en consulenten per 01-01-2015 Botuline Rimpelzorg Klinieken aan de Spoordreef 26 , 1315 GP te Almere.  Botuline Rimpelzorg Klinieken staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer KvK 54933226 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Botuline Rimpelzorg Klinieken en door de daar aan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en cosmetische consulenten, met cliënten gesloten behandelovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

Algemenevoorwaarden:

1.Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Botuline Rimpelzorg Klinieken en alle daaraan gekoppelde organisaties vrijgevestigd medici. (Hierna te noemen Botuline Rimpelzorg Klinieken).

Behandelingsovereenkomst: alle door Botuline Rimpelzorg Klinieken met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling. Cliënt: de wederpartij van Botuline Rimpelzorg Klinieken bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door Botuline Rimpelzorg Klinieken worden uitgeoefend.

2.Uitzonderingen op Algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Botuline Rimpelzorg Klinieken daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

3.Resultaten medische behandeling

Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts/plastisch chirurg heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

4.Resultaten cosmetische behandeling

De cosmetische behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatsverbintenis. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven:

Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten bedragen 25 % van het behandelbedrag, als het corrigeerbaar is en indien Botuline Rimpelzorg Klinieken daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

5.Uitvoering behandelovereenkomst:

Botuline Rimpelzorg Klinieken zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Botuline Rimpelzorg Klinieken heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Botuline Rimpelzorg Klinieken hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6.Geheimhouding:

Botuline Rimpelzorg Klinieken is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Botuline Rimpelzorg Klinieken door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Botuline Rimpelzorg Klinieken is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Botuline Rimpelzorg Klinieken zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

7.Informatie voor presentatiedoeleinden:

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt zal Botuline Rimpelzorg Klinieken , [(publiekelijk)] gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en / of na de behandeling.

8.Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen:

Botuline Rimpelzorg Klinieken is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

9.Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim:

In deze paragraaf wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen, verplaatsen van een afspraak en vice versa.

Wanneer de papieren behandelovereenkomst is getekend en geretourneerd, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan metBotuline Rimpelzorg Klinieken, de medisch specialist is geen contractant. Wanneer de cliënt mondeling of schriftelijk een operatie of ingreep toezegt geldt deze communicatie als een bindende overeenkomst om de behandeling te ondergaan en controle afspraken en follow-up afspraken te nakomen en treden de annuleringsvoorwaarden in werking (punt 9 van A-E).

A-Verzuim bij niet operatieve ingrepen: Voor alle laser-, injectables- of huidverbeteringbehandeling wordt een bedrag van 25%  van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht, wanneer deze 24 uur of korter voor de behandelafspraak wordt afgezegd, verplaatst, geannuleerd of wanneer de cliënt in het geheel niet verschijnt op de afspraak . Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Botuline Rimpelzorg Klinieken tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

B-Verzuim bij operatieve ingrepen; Voor alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht wanneer 7 dagen of korter voor de geplande behandeldatum de afspraak wordt geannuleerd, afgezegd, verzuimd of verplaatst. Tot 7 dagen voor de geplande behandeldatum is 30%  van het overeengekomen bedrag verschuldigd en wordt deze door Botuline Rimpelzorg Klinieken in rekening gebracht.

C-Verzuim bij follow-up afspraken; Follow-up afspraken zijn verplichte afspraken en ze zijn kosteloos, weigering of wanneer die 24 uur of korter, voor de betreffende afspraak worden afgezegd, geannuleerd, verplaatst of wanneer de cliënt niet op de geplande afspraak verschijnt, kunnen door Botuline Rimpelzorg Klinieken bij de cliënt kosten van € 45,- euro ex. btw, in rekening worden gebracht. bovendien zijn de Botuline Rimpelzorg Klinieken niet meer verantwoordelijk voor lange termijn complicaties.( weigering van de zorg tegen advies).

D-Bij verzuim van cliënten (operatief of niet operatief), die een via een voucher of coupon of aanbieding als model of aanbieding als bestaande  klant actie behandeling recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enig restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

E-Verzuim bij Model Behandeling: Voor alle model behandelingen geld dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht wanneer 48 uur of korter voor de geplande behandeldatum de afspraak wordt geannuleerd, afgezegd , verzuim of verplaatst. Voor 48 uur voor de geplande behandeldatum is 30 % van het overeenkomen bedrag verschuldigd en wordt deze door Botuline Rimpelzorg Klinieken in rekening gebracht.

NB: Aangezien voor model behandeling de kosten van de behandeling worden tijdens de behandeling bepaald op basis van de hoeveelheid gebruikte materialen en diensten, in het geval van een verzuim binnen 48 uur wordt een vaste bedrag van 375 euro in rekening gebracht en voor 48 uur voor de geplande behandeldatum is 30 % van het genoemde bedrag van 375 euro, dus 112,5 euro wordt door Botuline Rimpelzorg Klinieken in rekening gebracht.

Ik het geval als de kosten was al vastgesteld, dan geld de regels van (Verzuim bij Model Behandling).

Niet nakomen aan de regels van model behandeling, bij een ondertekende behandelovereenkomst van Model Behandeling van Botuline Toxine groep A, de Dermale fillers, PRP, Draad behandelingen en Aqualyx vervalt de aanbieding die voor model behandeling oploopt tot 40 %  korting, in dat geval de volledig vastgesteld bedrag wordt door Botuline Rimpelzorg Klinieken in rekening gebracht.(zie voorwaarde model behandeling)

10.Onvoorziene omstandigheden:

Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Botuline Rimpelzorg Klinieken zijn toe te rekenen. Hieronder vallen : stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Botuline Rimpelzorg Klinieken een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, arts of specialist, vertrek van een behandelaar, arts of specialist, ziekte in het medisch team, een algemeen gebrek aan de benodigde (grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Botuline Rimpelzorg Klinieken afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Botuline Rimpelzorg Klinieken haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Botuline Rimpelzorg Klinieken nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Botuline Rimpelzorg Klinieken opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat en in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Botuline Rimpelzorg Klinieken op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Botuline Rimpelzorg Klinieken slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel Botuline Rimpelzorg Klinieken als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten.

11.Identiteit en verstrekken van informatie:

De cliënt geeft de consulent / arts / plastisch chirurg / therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Botuline Rimpelzorg Klinieken te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Botuline Botuline Rimpelzorg Klinieken gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Botuline Rimpelzorg Klinieken of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten.

12.Betaling van de behandeling:

Betaling van een ingreep dient gedeeltelijk vooraf te geschieden. De cliënt is gehouden deze aanbetaling binnen 7 dagen na dagtekening te voldoen. Het restantbedrag dient uiterlijk 1 week vóór de ingreep door Botuline Rimpelzorg Klinieken op hun bankrekening te zijn ontvangen. Wanneer de cliënt op locatie Almere wordt behandeld is het ook mogelijk op de dag van de ingreep (contant of per pin) het restant bedrag te voldoen. Eventuele bijdrage vanuit de zorgverzekeraars in de behandeling dient cliënt zelf terug te vragen. Botuline Rimpelzorg Klinieken heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Botuline Rimpelzorg Klinieken heeft gedaan. Uitzonderingen zijn de niet medische behandelingen als bijvoorbeeld; injectables, laserepilatie, huidverzorging, tatoeageverwijdering

d.m.v. laser, e.d. Deze behandelingen worden per keer direct na de behandeling betaald.

Rimpelzorg Klinieken Botuline maakt het mogelijk om uw behandeling in termijnen te betalen, zonder extra rente. Bij de voorbespreking stemmen wij de kosten voor behandeling, het termijnbedrag en het aantal termijnen met je af.
De termijnbetalingen geschieden per bankafschrijving. Per termijn wordt hiervoor 5 euro administratiekosten in rekening gebracht bovenop het termijnbedrag. Wij berekenen geen rente.

* Tevredenheid over het resultaat van behandelingen staan los van betaling in termijnen. Wij zullen te allen tijde streven naar het behalen van het resultaat dat u voor ogen hebt, daarom hechten wij veel waarde aan een uitgebreid gesprek vooraf en de benodigde nazorg achteraf.

13.Aanbetaling en opschorting behandeling:

Pas nadat aanbetaling conform het vorige lid is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Botuline Rimpelzorg Klinieken heeft zowel voor de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde aanbetaling aan Botuline Rimpelzorg Klinieken heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De cliënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

14.In gebreke blijven van betaling:

Door het feit dat Botuline Rimpelzorg Klinieken op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

15.Rente na in gebreke blijven van betaling:

De cliënt is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen Botuline Rimpelzorg Klinieken rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van het openstaande bedrag + 10%  Waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

16.Vordering van betalingen:

Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door Botuline Rimpelzorg Klinieken te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang Botuline Rimpelzorg Klinieken zelf met de invordering bezig is bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15 % van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Botuline Rimpelzorg Klinieken de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Botuline Rimpelzorg Klinieken derden voor de invordering inschakelt is de cliënt de totale werkelijk door Botuline Rimpelzorg Klinieken gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van de vordering en met een minimum van € 175,-. Ingeval van gerechtelijke interventie komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de cliënt. Voor zover Botuline Rimpelzorg Klinieken gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

17.Prijswijzigingen:

Botuline Rimpelzorg Klinieken behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum, dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

18.Verrekening:

Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door Botuline Rimpelzorg Klinieken op goede gronden wordt bestreden.

Aansprakelijkheid van Botuline Rimpelzorg Klinieken

De aansprakelijkheid van Botuline Rimpelzorg Klinieken, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Botuline Rimpelzorg Klinieken beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts / therapeut / plastisch chirurg heeft plaatsgevonden.

19.Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering:

Botuline Rimpelzorg Klinieken aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering)

20.Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroepsuitoefening:

Botuline Rimpelzorg Klinieken aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werk bestemming aankomen).

21.Afhandeling klachten:

De cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulent / arts/ therapeut/ plastisch chirurg / behandelaar / specialist ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de behandeling schriftelijk te worden gemeld aanBotuline Rimpelzorg Klinieken. Klachten over het resultaat van de behandeling dienen uiterlijk 2 maanden nadat het eindresultaat behaald is schriftelijk bij Botuline Rimpelzorg Klinieken te zijn ingediend. Na deze tijd worden klachten niet meer in behandeling genomen. Een klacht, als hiervoor beschreven, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Botuline Rimpelzorg Klinieken de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

22.Behandelovereenkomst:

Wanneer de cliënt mondeling of schriftelijk een operatie of ingreep toezegt geldt deze communicatie als een bindende overeenkomst om de behandeling te ondergaan en treden de annuleringsvoorwaarden in werking (punt 9). Wanneer de papieren behandelovereenkomst is getekend en geretourneerd, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan metBotuline Rimpelzorg Klinieken, de medisch specialist is geen contractant. Botuline Rimpelzorg Klinieken behoudt zich het recht de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde specialist te laten uitvoeren.

23.Digitale incassomachtiging:

Bij Rimpelzorg Kliniek Almere (Botuline) is het mogelijk om de kosten van uw behandeling middels een digitale incassomachtiging in termijnen te betalen. Deze digitale incassomachtiging heeft dezelfde strekking als de papieren machtiging die u van ons ontvangt tijdens de ondertekening van het contract. De manier waarop u de machtiging afgeeft is echter anders.

U kunt met een digitale machtiging online producten en diensten betalen, maar ook een lening afsluiten. Op deze manier kunt u voortaan uw abonnement of lidmaatschap via een online machtiging betalen.

Een digitale incassomachtiging bij Rimpelzorg kliniek Almere (Botuline) is eenmalig of doorlopend.

U geeft voor een eenmalige of doorlopende incasso één keer een machtiging af aan Rimpelzorg Kiniek Almere (Botuline). Op deze manier worden de maandelijkse termijnen voortaan automatisch van uw rekening afgeschreven. Ook indien u in het buitenland woont (alleen SEPA-landen), kan een doorlopende incasso uitgevoerd worden.

Een termijnregeling middels een digitale incassomachtiging is eenmalig mogelijk bij Rimpelzorg Kliniek Almere (Botuline). Indien er sprake is van weigering, terugboeking, wijziging, stopzetting, blokkering of onvoldoende saldo ten tijde van de incassomachtiging die u aan Rimpelzorg Kliniek Almere (Botuline) heeft afgegeven, vervalt de afgesproken termijnregeling. U ontvangt dan een nieuwe factuur met totaal resterend bedrag plus administratie kosten en btw, welke ineens voldaan dient te worden binnen 2 weken na ontvangst. Wanneer de betaling niet tijdig voldaan is, wordt volgt een incassoprocedure.

24.Geschillen vallen onder Nederlands recht:

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Botuline Rimpelzorg Klinieken is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt enBotuline Rimpelzorg Klinieken, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar  Botuline Rimpelzorg Klinieken haar kantoor heeft.

Back To Top
Scan de code