اصلاح چین و چروک در ناحیه چانه - Botuline Rimpelzorg Klinieken
skip to Main Content

کنید تمامی اطلاعات در مورد درمان و انتظارات منطقی از نتایح آن را از متخصص مربوزه بخواهید.
در آناتومی انسان چانه پایین تر ین قسمت چهره است. در زنان چانه بیشتر تمایل دارد حالت مثلثی پیدا کند.این در حالیست که در مردان این تمایل به شکل مربعی درپایین صورت است. گرچه تفات زیادی در ظاهر کلی چانه ها وجود ندارد اما یک چانه ایده آل چنین تعریف میشود:
یک چانه ایده آل بر اساس نظریه ” گلدن راسیو”
یک چانه ایده آل در مقایسه با سایر قسمتهای صورت چگونه دیده میشود؟ بیاید در یک مثال توضیح دهیم
فاصله نوک بینی تا لب فوقانی را در نظر بگیرید، این فاصله باید به اندازه فاصله لب پایین تا پایین چانه باشد. این همان نسبت طلایی یا گلدن راسیو” ست.
صورت محسوب میشود.V در صورت هر فرد چانه نقش مهمی از فرم
که نشانه جوانی و جذابیت است. همانطور که رشد میکنید جانه به آرامی به سمت جلو حرکت میکند. که در درمان چین و چروک چانه از پزکننده ها و یا شل کننده های عضلانی استفاده میشود.بدین ترتیب میتوان ظاهر بهتر و جوانتری به کل صورت بخشید.

Vanaf 11 mei zijn wij weer open ! Bent u ! of een van uw famillie leden de afgelopen weken verkouden geweest? of heeft iemand in uw familie verkoudheid verschijndselen? vriendelijk verzoek tot nader bericht uw afspraak te annuleren.
Back To Top